logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh ĐT Tiến sĩ ngôn ngữ Pháp liên kết với Trường ĐH Louvain (Vương quốc Bỉ)

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 160/QĐ-BGĐT ngày 11/01/2012), Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh cho chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ ngôn ngữ Pháp với Trường Đại học Louvain (Université Catholique de Louvain-Vương quốc Bỉ).

1. Đối tượng tuyển sinh
Người Việt Nam đã có bằng Thạc sĩ ngôn ngữ Pháp hoặc bằng Thạc sĩ Ngữ văn Pháp đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Việt Nam, Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Louvain và các yêu cầu tuyển chọn của Chương trình liên kết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem toàn bộ Thông báo tại đây [pdf]; Xem các phụ lục tại đây [pdf]

4. Hình thức giảng dạy: Một phần giảng dạy tại chỗ, một phần giảng dạy từ xa.

3. Ngôn ngữ giảng dạy, viết và bảo vệ luận án: Tiếng Pháp.

2. Thời gian và chương trình đào tạo
Thời gian : từ 03 năm đến 05 năm;
Chương trình đào tạo chia 3 phần:
+ Phần bổ sung kiến thức: Nghiên cứu sinh theo học bổ sung 3 môn học, 15 tín chỉ châu Âu (‘ECTS) và thực hiện 01 bài tổng luận một số công trình nghiên cứu, tại trường Đại học Hà Nội.
+ Chuyên đề tiến sĩ: Nghiên cứu sinh thực hiện 03 chuyên đề, 45 tín chỉ châu Âu (ECTS) và các hoạt động khoa học khác dưới sự hướng dẫn tổ chức thực hiện của Trường Đại học Louvain.
+ Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ theo từng giai đoạn luân phiên tại Trường Đại học Hà Nội và trường Đại học Louvain (ít nhất 25% thời gian nghiên cứu ở mỗi trường) dưới sự đồng hướng dẫn của ít nhất một giảng viên ở mỗi trường.