logo
EN
VN

Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Hà Nội - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ ngày 12/10/2017 đến ngày 16/10/2017, Đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện khảo sát chính thức; Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành đánh giá độc lập, khách quan, trung thực, công khai, minh bạch đúng quy trình quy định. Kết luận về việc thẩm định kết quả kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

Số tiêu chí được đánh giá "đạt yêu cầu" là 51 trên tổng số 61 tiêu chí, chiếm 83,60%, trong đó tất cả các tiêu chuẩn đều có ít nhất 01 tiêu chí đánh giá "đạt yêu cầu"

Chi tiết xem tại đây.