logo
EN
VN

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hà Nội

Công nhận Trường Đại học Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại điều 27, Quy định về Quy trình và chu kỳ Kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hà Nội theo mẫu đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết xem tại đây.