logo
EN
VN

QUY ĐỊNH VỂ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN HẠN CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA VỀ NGOẠI NGỮ

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Đào tạo từ xa như sau:

1. Trung tâm Đào tạo từ xa về ngoại ngữ (TTĐTTX) trực thuộc sự quản lỷ của trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN). Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức đào tạo và sản xuất học liệu theo phương thức từ xa.
2. Trung tâm có nhiệm vụ bổ sung những hướng dẫn và hiệu chỉnh Chương trình CNNN hệ ĐTTX cho phù hợp vófi qui trình đổi mới đào tao đai hoc hiện nay.
3. Trung tâm là đầu mối liên hệ, tổ chức quản lý và đào tạo theo phương thức từ xa đối với những học viên có nhu cầu học ngoại ngữ nhưng không có điều kiện theo học dưới các phương thức khác (tập trung; tại chức) vì lý do khác nhau.
4. Nơi đặt lớp: Từ 1998 trở đi, trường ĐHNN duy trì các lớp đào tạo TX ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Việc tiếp tục đào tạo các lớp TX ở khu vực miền trung, nhà trường sẽ xem xét và trình Bộ sau. Trang tâm ĐTTX có nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo đối với số học viên đã tuyển và chuẩn bị điều kiện cho số sẽ tuyển trong thời gian tới khi được phép của Bộ GD-ĐT.
5. Quản lý đầu vào: Tại Hà Nội: Trung tâm thu nhận hồ sơ học viên và quản lý hồ sơ tại Trung tâm (PllO-nhà D2-Đại học Ngoại ngữ). Tại thành phố Hồ Chí Minh: hồ sơ được quản lý tại Văn phòng phía nam của trường ĐHNN, 459/12 Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1. Trung tâm gửi Trích ngang hồ sơ của học viên kèm theo danh sách cho phòng Đào tạo theo dõi.
6. Ôn thi tập trung: Trung tâm chịu trách nhiệm làm việc với các cơ sở tổ chức các đợt ôn thi tập trung, giải đáp thắc mắc trước khi thi theo yêu cầu của học viên, thu lệ phí thích hợp trên nguyên tắc thu đủ chi.
7. Thi hết các học phần (HP) và thi tốt nghiệp (TN): Do Hội đồng thi trường điều hành. Đề thi được chọn từ ngân hàng đề thi trường.
7a. Duyệt kế hoạch thi và kiểm tra: Trung tâm duyệt kế hoạch thi và kiểm tra, báo cáo trường trước khi thông báo kế hoạch cho học viên.
7b. Thi hết HP ở cơ sở: Trường ra quyết định thành lập HĐ thi có đại diện của Trung Tâm TX tham gia HĐ thi và uỷ quyền cho Trung Tâm tổ chức thi, chấm thi và sau đó báo cáo kết quả cho HĐ thi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đaị diện phía nam của trường là đầu mối cùng Trung tâm tổ chức thi, quản lý điểm và là đầu mối liên hê giữa cơ sở với Trung tâm TX và với nhà trường.
7c. Thi tốt nghiệp: Hội đồng thi trường điều hành các công đoạn liên quan.
8. Tài chính: Trung tâm có trách nhiệm làm việc với các phòng ban chức năng, sau đó trình Ban giám hiệu duyệt mức thu lệ phí ban đầu đối với học viên từ 1998 trở đi và phương thức sử dụng nguồn kinh phí này sao cho hiệu quả, tạo điều kiện cho TT hoạt động, phát triển và nâng cao uy tín của trường.