logo
EN
VN

Giới thiệu về Dự án Marco Polo

200601 Du an Marco polo_logoDự án Marco Polo nhằm thúc đẩy sự hợp tác trong khu vực (giữa Châu Á với Châu Á) và liên khu vực (giữa Châu Á với Châu Âu) thông qua các hoạt động như: hiện đại hóa cơ sở vật chất các đơn vị hợp tác quốc tế của các trường đại học thành viên; đào tạo, tập huấn chuyên môn hợp tác quốc tế; tăng cường mạng lưới hợp tác quốc tế giữa các trường đại học; chia sẻ kiến thức về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu; thiết kế chương trình khung về trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ và nhà nghiên cứu trong khu vực và liên khu vực, hỗ trợ các trường thành viên trong việc thực hiện mục tiêu của quốc gia về quốc tế hóa giáo dục.

Xem thêm...