logo
EN
VN

Về lịch học Tuần sinh hoạt công dân và danh sách sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019 học lại tuần sinh hoạt công dân

- Lịch học Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2020-2024

- Danh sách sinh viên khóa 2017,2018,2019 học lại TSHCDĐK cùng khóa 2020