logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 26/11/2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 26/11/2016 cụ thể như sau:
1. Kết quả thi

2. Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành - Khối chính quy

3. Danh sách  đủ điều kiện vào học chương trình VU MTESOL
Chú ý: Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 15/12/2016, tại phòng 115, Nhà A