logo
EN
VN

Quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Hà Nội trình độ đại học hệ chính quy năm 2019

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06 tháng 3 năm 2019 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019;
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Hà Nội;
Trường Đại học Hà Nội quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng vào Trường trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:
Nội dung quy định xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn: Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2019]