logo
EN
VN

Tập huấn sử dụng công cụ Quản lý khoa học

Căn cứ vào tình hình thực tiễn về nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ giảng viên trong toàn Trường vào thực hiện và quản lý công việc liên quan đến NCKH, trong năm học 2013-2014, Phòng Quản lý khoa học đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ Trường Đại học Hà Nội”. Đề tài đã được nghiệm thu thành công trong năm học 2013-2014. Ngày 09 tháng 02 năm 2015, Nhà trường đã tổ chức tập huấn sử dụng công cụ nhằm áp dụng kết quả của đề tài vào các công việc mà công cụ đã đáp ứng như: đăng ký đề tài NCKH và hội thảo cấp Trường, tự khai giờ NCKH, cập nhật lý lịch khoa học… Công cụ này sẽ giúp các cán bộ giảng viên quản lý tốt hơn công việc NCKH bằng tính năng nhắc việc theo tiến độ. Bên cạnh đó cán bộ, giảng viên có thể cập nhật lý lịch khoa học, tự khai giờ NCKH thường xuyên hơn… Tham gia lớp tập huấn là các cán bộ là trợ lý khoa học của các khoa/đơn vị. Khi hệ thống đưa vào sử dụng các trợ lý khoa học sẽ đảm nhiệm công tác cung cấp thông tin và hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ, giảng viên của đơn vị mình và là đầu mối giữa đơn vị và Nhà trường trong các công tác liên quan đến NCKH.