logo
EN
VN

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, xây dựng phần mềm xét tuyển đại học chính quy - Trường Đại học Hà Nội

Ngày 08/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu, xây dựng phần mềm xét tuyển đại học chính quy - Trường Đại học Hà Nội, mã số CS-2015-052 do ThS Kiều Văn Khải (chủ nhiệm) và ThS Lê Quốc Hạnh thực hiện, Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chủ trì.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tìm hiểu phương pháp tiếp cận phát triển phần mềm;
Chuyên đề 2: Tìm hiểu các công nghệ hỗ trợ lập trình;
Chuyên đề 3: Xây dựng phần mềm;
Chuyên đề 4: Hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Hội đồng khoa học đã đánh giá rất cao sản phẩm của đề tài. Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện, sản phẩm này sẽ góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa công tác xét tuyển, tuyển sinh đại học chính quy tại Trường Đại học Hà Nội, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự chủ động trong công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy cũng như có thể ứng dụng sang công tác tuyển sinh các hệ đào tạo khác có hình thức tương đương.