logo
EN
VN

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, xây dựng tài liệu môn Báo cáo tài chính nâng cao

Ngày 08/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu, xây dựng tài liệu môn Báo cáo tài chính nâng cao, do ThS Đinh Lê Mai thực hiện, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch là đơn vị chủ trì.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Phương pháp vốn chủ sở hữu cho các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
Chuyên đề 2: Hợp nhất báo cáo tài chính và kế toán khoản đầu tư công ty con;
Chuyên đề 3: Giao dịch ngoại hối và chuyển đổi báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ;
Chuyên đề 4: Phục hồi hoạt động kinh doanh và thanh lý tài sản trong các trường hợp phá sản;
Chuyên đề 5: Thành lập, hoạt động và giải thể công ty hợp danh.

Hội đồng khoa học đã đánh giá cao sản phẩm của đề tài. Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện, sản phẩm này sẽ góp phần quan trọng trong việc cung cấp tài liệu tham khảo cho giảng viên cũng như cung cấp cho sinh viên những kiến thức, phân tích, ví dụ thực tiễn, chi tiết hơn về các nội dung cốt lõi của kế toán, tài chính nâng cao, phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của Việt Nam.