logo
EN
VN

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, biên soạn giáo trình Kỹ năng viết 3 (dành cho sinh viên Khoa Đào tạo Đại cương)

Ngày 20/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu, biên soạn giáo trình Kỹ năng viết 3 (dành cho sinh viên Khoa Đào tạo Đại cương) (Test preparation writing skills - Term 3 for FSD students), mã số CS-2015-030, do ThS Trần Thúy Hằng (chủ nhiệm) và ThS Vũ Bích Thủy thực hiện, Khoa Đào tạo Đại cương là đơn vị chủ trì.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua cuốn giáo trình Kỹ năng viết 3 gồm 02 phần: dành cho sinh viên và dành cho giáo viên.

Hội đồng khoa học đã đánh giá cao sản phẩm của đề tài. Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện, sản phẩm này sẽ góp phần quan trọng trong việc trang bị cho sinh viên Khoa Đào tạo Đại cương nâng cao năng lực tiếng và đủ điều kiện học các môn chuyên ngành, đồng thời giúp giảng viên hệ thống lại các phần đã giảng dạy và gắn kết các nội dung của hai cuốn giáo trình đi trước là Test Preparation writing skills 1 và Teste Preparation writing skills 2.