logo
EN
VN

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, biên soạn Giáo trình luyện kỹ năng nói II

Ngày 20/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu, biên soạn Giáo trình luyện kỹ năng nói II, mã số CS-2015-027, do ThS Nguyễn Thị Phương Mai (chủ nhiệm), ThS Đỗ Lê Hải Hà và ThS Bùi Thùy Linh thực hiện, Khoa Đào tạo Đại cương là đơn vị chủ trì.

Kết quả nghiên cứu của đề tài được thể hiện qua bộ giáo trình Kỹ năng Nói II được thiết kế đồng bộ gồm 03 phần: sách dành cho sinh viên, sách bài tập và sách dành cho giáo viên.

Hội đồng khoa học đã đánh giá cao sản phẩm của đề tài. Sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện, sản phẩm này sẽ góp phần quan trọng trong việc trang bị cho sinh viên Khoa Đào tạo Đại cương những kỹ năng cơ bản nhất về kỹ năng nói cũng như cung cấp tài liệu đảm bảo khả năng tự học cho người học, đồng thời hỗ trợ giảng viên thống nhất tài liệu giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo tại Khoa.