logo
EN
VN

Các đề tài KH&CN được duyệt năm học 2016-2017

Ngày 12 tháng 4 năm 2016, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hà Nội đã tiến hành họp tuyển chọn, xét chọn các đề tài KH&CN cấp cơ sở và các hoạt động khoa học đăng kí thực hiện trong năm học 2016-2017 của các cán bộ và giảng viên viên trong Trường.

Hội đồng đã thông qua, nhất trí cho phép triển khai 48 đề tài KH&CN trên tổng số 53 đề tài đăng ký.

Danh mục đề tài KH&CN năm học 2016-2017 tải tại đây.

Các đề tài đang được triển khai

• Ngày 02-10-2009, Ban Giám hiệu, trưởng các tiểu ban Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường, Phòng Khoa học đã tiến hành xét duyệt 53 đăng ký đề tài cấp cơ sở năm học 2009-2010 của các cán bộ, giáo viên trong Trường. Có 51 đăng ký được phê duyệt, còn các đăng ký chưa được duyệt, đã có những chỉnh sửa cần thiết và đã bắt đầu được tiến hành cho năm học này;

Xem thêm...

Danh mục đề tài cấp Trường

Xem Danh mục đề tài NCKH cấp Trường đang triển khai tại đây.