logo
EN
VN

Các đề tài đang được triển khai

• Ngày 02-10-2009, Ban Giám hiệu, trưởng các tiểu ban Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường, Phòng Khoa học đã tiến hành xét duyệt 53 đăng ký đề tài cấp cơ sở năm học 2009-2010 của các cán bộ, giáo viên trong Trường. Có 51 đăng ký được phê duyệt, còn các đăng ký chưa được duyệt, đã có những chỉnh sửa cần thiết và đã bắt đầu được tiến hành cho năm học này;

• Ngày 03-12-2009, Trường Đại học Hà Nội đã thành lập ba Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện ba đề tài KH&CN cấp Bộ theo đúng Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là các đề tài:

 “Đọc hiểu văn bản văn học Nga”, mã số B 2009-26-11 của chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Quang Bình;

 “Xây dựng chương trình học trực tuyến cho các môn khoa học xã hội - nhân văn (Dẫn luận ngôn ngữ, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Tiếng Việt)”, mã số B 2009-26-12 của chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Ngọc Thạch;

 “Bộ đề thi thực hành dịch viết và dịch nói dành cho sinh viên chuyên ngữ tiếng Nga”, mã số B 2009-26-13 của chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Ngọc Vinh;

Kết quả: cả ba đề tài đều đảm bảo được tiến độ và nội dung thực hiện theo đúng đăng ký đề tài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt.

• Ngày 18-12-2009, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ đã tiến hành nghiệm thu và thông qua 02 đề tài sau:

 “Nghiên cứu một số lý luận cơ bản của ngôn ngữ học cấu trúc luận và chức năng luận trong thế kỷ 20”, mã số B2008-26-09 do TS. Đào Thị Hà Ninh thực hiện. Hội đồng đã nhất trí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức cấp Bộ;

 “Những khó khăn về ngữ pháp mà người Việt học tiếng Pháp thường gặp: nguồn gốc và giải pháp”, mã số B2008-26-08 do TS. Nguyễn Văn Nhân (chủ nhiệm đề tài), PGS.TS. Đường Công Minh, ThS. Nguyễn Thị Tú Anh, ThS. Nguyễn Thu Hiền và ThS. Nguyễn Lan Phương thực hiện. Hội đồng đã nhất trí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập Hội đồng nghiệm thu chính thức cấp Bộ;