logo
EN
VN

Các đề tài KH&CN được duyệt năm học 2016-2017

Ngày 12 tháng 4 năm 2016, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hà Nội đã tiến hành họp tuyển chọn, xét chọn các đề tài KH&CN cấp cơ sở và các hoạt động khoa học đăng kí thực hiện trong năm học 2016-2017 của các cán bộ và giảng viên viên trong Trường.

Hội đồng đã thông qua, nhất trí cho phép triển khai 48 đề tài KH&CN trên tổng số 53 đề tài đăng ký.

Danh mục đề tài KH&CN năm học 2016-2017 tải tại đây.