logo
EN
VN

Tổ chức các công trình tham gia xét chọn giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013, quý III, 2013

Căn cứ Quyết định số 3588/BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thể lệ Giải thưởng và quy định số công trình gửi tham gia xét giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013 dành cho sinh viên,

Thực hiện kế hoạch 1143/KH – ĐHHN – QLKH ngày 27/9/2012 về hoạt động khoa học và công nghệ các cấp tại Trường Đại học Hà Nội và thông báo số 637/TB – ĐHHN-QLKH ngày 08/5/2013 về việc tổ chức xét chọn công trình gửi tham gia giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013 dành cho sinh viên,

Trong Quý III năm 2013, Hội đồng khoa học Trường đã xét chọn 02 công trình xuất sắc nhất gửi đi tham gia xét giải cấp Bộ. Đồng thời, nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo và khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, trong quý III của năm 2013, Nhà trường đã tổ chức họp xét duyệt 29 công trình của sinh viên các ngành trong toàn Trường. Kết quả như sau: 10 công trình đạt giải Nhất, 09 công trình đạt giải Nhì, 10 công trình đạt giải Ba.