logo
EN
VN

TB về tổ chức xét Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014 dành cho sinh viên, quý I năm 2014

Thông báo số 212/TB-ĐHHN-QLKH ngày 24/02/2014 gửi các đơn vị toàn trường về việc tổ chức xét chọn công trình gửi tham gia Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014 dành cho sinh viên.

Thực hiện Kế hoạch số 1443/KH-ĐHHN-QLKH ngày 27/9/2012 về Hoạt động khoa học và công nghệ các cấp tại Trường Đại học Hà Nội; Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 về ban hành Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện; đồng thời nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của sinh viên trong nghiên cứu khoa học, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tiến hành xét chọn các công trình gửi tham gia Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 dành cho sinh viên.

Để công tác xét chọn, đánh giá đảm bảo chất lượng, đúng quy định, Nhà trường yêu cầu các đơn vị tiến hành xét chọn công trình theo hướng dẫn về thể lệ và các biểu mẫu đính kèm thông báo này.