logo
EN
VN

Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức Năm học 2018-2019 (Đợt 1)

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức
Căn cứ Kế hoạch số 2048/KH-ĐHHN ngày 29/8/2018  của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018 - 2019;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHHN ngày 29/01/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (đợt 1);
Sau khi xem xét hồ sơ của người đăng ký dự tuyển đặc cách, Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018 - 2019 thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức (Đợt 1) kèm theo văn bản này.
Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Hà Nội thông báo để người dự tuyển được biết ./.

Chi tiết xem tại đây.