logo
EN
VN

Học bổng Phát triển Niu Di Lân khóa nhập học 2011

Đại Sứ Quán Niu Di-Lân tại Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình Học bổng Phát triển Niu Di-Lân (NZDS) khóa nhập học 2011. Chương trình NZDS năm học 2011 bao gồm 17 suất học bổng sau đại học dành cho cán bộ cơ quan nhà nước và giảng viên các trường đại học, cao đẳng và 03 suất học bổng mở dành cho các ứng viên tự do.

Thông tin chi tiết bằng tiếng Anh:

Trang mạng chính thức của Đại sứ quán Niu Di Lân:

http://www.nzembassy.com/viet-nam/relationship-between-nz-and-viet-nam/development-cooperation/nz-development-scholarships-nz

Trang mạng chính thức của Chương trình Học bổng Phát triển Niu Di Lân:

http://www.nzaid.govt.nz/scholarships/nzds/

Tham khảo thông tin bằng tiếng Việt:

Trang mạng chính thức của Cục Hợp tác Đào tạo với Nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo:

http://vied.vn/vn/content/3237/print.aspx