logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Hình thức đào tạo tín chỉ khác gì hình thức đào tạo theo niên chế?

Tín chỉ là hình thức đào tạo cho phép người học tích luỹ độc lập các đơn vị kiến thức cần thiết trong toàn bộ chương trình học tập. Người học được chủ động lựa chọn, đăng ký một số môn học, thời gian học, thầy/cô giáo trong lộ trình học tập của mình. Đây là hình thức đào tạo rất linh hoạt, cho phép sinh viên rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học phù hợp với nhu cầu và năng lực của cá nhân.