logo
EN
VN

Tập huấn coi thi, chấm thi, giám sát/ thanh tra kỳ thi NLNN

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động coi thi, giám sát và chấm thi năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội, Phòng Quản lý Đào tạo phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Phòng Thiết bị-Công nghệ tổ chức buổi tập công tác coi thi, chấm thi và giám sát/thanh tra kỳ thi năng lực ngoại ngữ cho các Khoa/Bộ môn trong toàn Trường.
Thành phần Tập huấn bao gồm: Các giảng viên chuyên môn được cử đi tập huấn của các khoa: Tiếng Anh, Khoa Đào tạo Đại cương, Trung tâm Giáo dục Quốc tế, lãnh đạo các khoa Ngôn ngữ khác. Đồng thời, tập huấn cũng bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ làm công tác giám sát kỳ thi, cán bộ coi thi các phòng, ban, trung tâm, thư viện, trợ lý hành chính khoa/bộ môn.
Tập huấn là một trong những hoạt động chuyên môn phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị của Nhà trường.