logo
EN
VN

Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 06/1/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 42/QĐ-ĐHHN về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Hà Nội.

Xem Quy chế đào tạo tiến sĩ tại đây [pdf].