logo
EN
VN

Kết quả thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019”

Thực hiện Công văn số 285/BGDĐT-TCCB ngày 04/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố và báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019”, Trường Đại học Hà Nội đã hoàn thành việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019. Kết quả như sau:

Nội dung chi tiết xem tại đây.