logo
EN
VN

Thông tư số 18/2016/TT-/BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Ngày 22/6/2016, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” tại Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT. Quy chế này áp dụng đối với các đại học, trường đại học, học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.

Xem thêm...

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 về quản lý đề tài KH&CN cấp bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2016 và thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải thông tư tại đây

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 của Bộ GD&ĐT

Ngày 03/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Công văn số 23/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2015, trong đó có việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và cấp Bộ.

Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và cấp Bộ được tổng hợp lần lượt theo Mẫu 1 - Phụ lục I và Mẫu 4 - Phụ lục 2, và phải được cập nhật vào phần mềm Quản lý kế hoạch KH&CN của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkhcn.moet.gov.vn).

Cũng theo yêu cầu của Công văn, các đơn vị sẽ đăng ký các nhiệm vụ, đề tài KH&CN theo Phụ lục IV - “Bảng phân loại các nhóm ngành Khoa học và Công nghệ”.

Xem chi tiết nội dung:

Công văn

Phụ lục I Mẫu 1 Danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2015

Phụ lục II Mẫu 1 Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2015

Phụ lục II Mẫu 2 Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2015

Phụ lục II Mẫu 3 Phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu năm 2015

Phụ lục II Mẫu 4 Danh mục đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2015

Phụ lục III Mẫu 1  Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2015

Phụ lục III Mẫu 2  Danh mục hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2015

Phụ lục IV Bảng phân loại nhóm ngành KH&CN


Trường Đại học Hà Nội ra QĐ số 1288/QĐ-ĐHHN quy định về hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 3 tháng 9 năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 1288/QĐ-ĐHHN ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hà Nội. Nội dung Quy định bao gồm: quy định về mức thời gian nghiên cứu khoa học và Quy định về tổ chức thực hiện quy định trên.

Quyết định này áp dụng cho tất cả cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, cán bộ quản lý, chuyên viên trong toàn Trường kể từ ngày ban hành. Mọi văn bản trước đây trái với Quyết định này đều không có giá trị.

(Xem chi tiết nội dung tại đây).

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 29 tháng 03 năm 2010, Bộ GD&ĐT ra Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2010 và thay thế Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

(Xem chi tiết nội dung tại đây)