logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo thực hiện nhiệm vụ/đề tài KH&CN và các hoạt động khoa học cấp cơ sở năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng gửi tới các đơn vị, các Thày/Cô trong toàn Trường nội dung Thông báo số 1184/TB-ĐHHN ngày 13/7/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ/đề tài KH&CN và các hoạt động khoa học cấp cơ sở năm 2021. Các văn bản kèm theo gồm có:

1. Thông báo số 1184/TB-ĐHHN ngày 13/7/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ/đề tài KH&CN và các hoạt động khoa học cấp cơ sở năm 2021.

2. Quyết định số 963/QĐ-ĐHHN, ngày 17/6/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ/đề tài KH&CN và các hoạt động khoa học cấp cơ sở 6 tháng cuối năm 2020.

Nội dung chi tiết: Xin mời xem các file đính kèm.

Trân trọng thông báo.