logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ

Ngày 22 tháng 8 năm 2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 1766/QĐ/ĐHHN Ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế này được áp dụng đối với bậc đại học chính quy từ khóa  2017 -2021 của Trường Đại học Hà Nội

Phòng QLĐT yêu cầu sinh viên chính quy khóa 2017 -2021 đọc kỹ Quy chế để biết quyền, nghĩa vụ và các thông tin cần thiết khác trong suốt khóa học của mình.

Download nội dung Quy chế tại đây 

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo