logo
EN
VN

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2017-2025

I. TẦM NHÌN
Trường Đại học Hà Nội phấn đấu trở thành trường đại học ứng dụng có uy tín trong nước và khu vực; chuyên sâu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ngôn ngữ-văn hóa, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, tài chính-ngân hàng, quản trị du lịch, nghiên cứu quốc tế, công nghệ thông tin và truyền thông dựa trên thế mạnh truyền thống về ngoại ngữ.
II. SỨ MẠNG
Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học chất lượng cao, giỏi chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế.
III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Nhiệt huyết và năng động;
2. Trung thực và trách nhiệm;
3. Tư duy độc lập và phản biện;
4. Sáng tạo không ngừng;
5. Thích ứng môi trường làm việc quốc tế.