logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2020-2021 của sinh viên hệ Bằng đại học thứ 2 tại khoa tiếng Anh

Kính gửi: Khoa tiếng Anh
Căn cứ Quyết định về mức thu học phí hệ Bằng đại học thứ 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội)
Phòng TCKT thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Bằng đại học thứ 2 tại Khoa tiếng Anh như sau:

Xem thêm...

Về việc gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ Thông báo số 343&344/TB-ĐHHN ngày 25 tháng 02 năm 2021 về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy, song ngành các khóa 2017, 2018, 2019, 2020

Xem thêm...

Về việc thu Học phí hệ Chính quy, song ngành khóa 2020

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí Kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy, song ngành Khóa 2020 như sau:

Xem thêm...

Về việc thu Học phí hệ Chính quy, song ngành khóa 2017, 2018, 2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí Kỳ 2 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy, song ngành Khóa 2017, 2018, 2019 như sau:

Xem thêm...

Về việc trả lại tiền Bảo hiểm y tế cho sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2021 Các khóa 2017, 2018, 2019

Căn cứ Thông báo số676/BHXH-BPT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

Xem thêm...

Thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình khóa 2020

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1 năm học 2020-2021 của các lớp chính quy học cùng lúc hai chương trình Khóa 2020 như sau:

Xem thêm...