logo
EN
VN

Về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp ngành 2 khóa 2017, 2018, 2019

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 của Trường Đại học Hà Nội;
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1 năm học 2019-2020 của các lớp ngành 2 Khóa 2017,2018,2019 như sau:

Xem thêm...

Về việc thu Học phí học kỳ 1 và BHYT năm học 2019-2020 đối với hệ đào tạo đại học Chính quy khóa 2017, 2018

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học và sau Đại học của Trường Đại học Hà nội áp dụng từ năm học 2017 – 2018;
Căn cứ Thông báo số 3049/BHXH-QLTngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2019 – 2020;
Căn cứ vào số lượng tín chỉ các môn học mà sinh viên đã đăng ký;
Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2019 – 2020 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy Khóa 2017, 2018 như sau:

Xem thêm...

Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2019-2020 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khoá 2016

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học và sau  Đại học của Trường Đại học Hà Nội, áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xem thêm...

Về việc nộp tiền ở nội trú năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-ĐHHN ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Quy định quản lý sinh viên nội trú của Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-ĐHHN ngày 16 tháng 7 năm 2019 về mức thu tiền ở Ký túc xá áp dụng từ năm học 2019-2020.
Phòng Tài chính - Kế toán thông báo về việc thu tiền ở nội trú năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Xem thêm...

V/v thu học phí học kỳ 1 và 2 năm học 2018-2019 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình khoa Tiếng Anh

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc 2 chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 của Trường Đại học Hà Nội;

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1, kỳ 2, năm học 2018-2019 của các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình khoa Tiếng Anh.

Xem thêm...

V/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình các khoa Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc 2 chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 của Trường Đại học Hà Nội;

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 2, năm học 2018-2019 của các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình, Khoa Tiếng Hàn, Khoa Tiếng Nhật, Khoa Tiếng Trung như sau:

Xem thêm...