logo
EN
VN

V/v gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi: Các Khoa đào tạo hệ chính quy,

Căn cứ Thông báo số 282/TB-ĐHHN ngày 18 tháng 02 năm 2019 về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016.

Xem thêm...

Thông báo Về việc thu học phí, đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2017

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí Đợt 2 năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2017 như sau:

Xem thêm...

Thông báo Về việc thu học phí, đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2018

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc thu học phí Đợt 2 năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2018 như sau:

Xem thêm...

Về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016

Kính gửi: Các Khoa, Bộ môn đào tạo hệ chính quy
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học của Trường Đại học Hà Nội áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xem thêm...

Về việc kiểm tra tài khoản học phí của sinh viên chính quy khóa 2017

Căn cứ vào số lượng tín chỉ các môn học mà sinh viên khóa 2017 đã đăng ký, số học phí đã đóng kỳ 1, kỳ 2 năm học 2017-2018

Xem thêm...

Về việc kiểm tra tài khoản học phí của sinh viên chính quy khóa 2017

Căn cứ vào số lượng tín chỉ các môn học mà sinh viên khóa 2017 đã đăng ký, số học phí đã đóng kỳ 1, kỳ 2 năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo chính quy Đại học và sau Đạu học của Trường Đại học Hà Nội áp dụng từ năm 2017-2018;

Xem thêm...