logo
EN
VN

Về việc trả lại tiền Bảo hiểm y tế cho sinh viên đã có thẻ BHYT năm 2021 Các khóa 2017, 2018, 2019

Căn cứ Thông báo số676/BHXH-BPT ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Quận Thanh Xuân về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

Căn cứ việc nộp tiền BHYT của sinh viên hệ CQ học kỳ 1 năm học 2020-2021
Nhà trường thông báo về việc hoàn trả lại tiền BHYT năm 2021 cụ thể như sau:
1. Đối tượng
Sinh viên chính quy các khóa 2017, 2018, 2019 đã có thẻ BHYT năm 2021
2. Thời gian hoàn trả lại tiền
Từ ngày11/11/2020 – 20/11/2020
3. Địa điểm hoàn trả
Trung tâm y tế trường (tầng 1 nhà D4)
4. Phương thức thực hiện
Sinh viên Photo thẻ BHYT (không cần công chứng) nộp lại Trung tâm y tế trường để nhận lại tiền.
Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ tổng hợp danh sách và chuyển kinh phí cho cơ quan bảo hiểm. Phòng TC-KT sẽ không chịu trách nhiệm về việc hoàn trả lại tiền BHYT cho các sinh viên chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định nêu trên.
Nhà trường đề nghị các Khoa, Bộ môn, TT CNTT phối hợp với phòng TCKT thông báo để sinh viên biết và thực hiện đúng thời hạn.
Xem file thông báo tại đây.