logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Về việc tuyển dụng nhân sự

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Khoa Quốc tế học, Bộ môn Ngữ văn Việt Nam, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng Quản trị, Trường Đại học Hà Nội thông báo:

A. Các đơn vị và số lượng cần tuyển: 07 đơn vị, 30 người, gồm:
I. Khoa tiếng Hàn Quốc
II. Khoa tiếng Trung Quốc
III. Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch
IV. Khoa Quốc tế học
V. Bộ môn Ngữ văn Việt Nam
VI. Phòng Hành chính-Tổng hợp
VII. Phòng Quản trị
Tiêu chuẩn đối với từng đối tượng tuyển
I. Khoa tiếng Hàn Quốc: vị trí giảng viên
1. Số lượng: 06 người, trong đó 04 giảng viên02 chuyên viên
2. Yêu cầu về chuyên môn
Vị trí giảng viên
- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc (loại Khá trở lên);
- Trình độ ngoại ngữ thứ hai: từ B1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;
- Ưu tiên các ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.
Vị trí chuyên viên
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành Hành chính, Quản trị văn phòng, Ngôn ngữ;
- Trình độ ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc): từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Sử dụng thành thạo Word, Excel.
II. Khoa tiếng Trung Quốc: vị trí giảng viên
1. Số lượng: 03 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc;
- Trình độ ngoại ngữ thứ hai: từ B1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp.
Ưu tiên các ứng viên:
- Tốt nghiệp chuyên ngành Du lịch, Thương mại;
- Các ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc;
- Có kinh nghiệm giảng dạy từ 2 năm trở lên.
III. Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch: vị trí giảng viên
1. Số lượng: 12 người thuộc 06 bộ môn: Quản trị (02 người); Kế toán (02 người); Tài chính (03 người); Du lịch (01 người); Marketing (02 người) và bộ môn Cơ sở (02 người).
2. Yêu cầu về chuyên môn
a. Yêu cầu chung
- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên đúng các chuyên ngành hoặc các ngành gần với các vị trí dự tuyển;
- Trình độ tiếng Anh: từ C1 trở lên lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ ngoại ngữ thứ hai: từ B1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
-  Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;
- Có năng lực giảng dạy bậc đại học bằng tiếng Anh.
b. Yêu cầu về chuyên môn đặc biệt cho từng vị trí dự tuyển
- Bộ môn Quản trị: Có chuyên môn liên quan đến Quản trị vận trù, Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng.
- Bộ môn Kế toán: Có chuyên môn liên quan đến Kế toán, Kiểm toán,Thuế, Phân tích tài chính.
- Bộ môn Tài chính: Có chuyên môn liên quan đến Quản trị ngân hàng và Quản trị rủi ro.
- Bộ môn Du lịch: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực khách sạn.
- Bộ môn Marketing: Có chuyên môn liên quan đến Marketing.
- Bộ môn Cơ sở: Có chuyên môn liên quan đến Thống kê và Kinh tế.
Ưu tiên các ứng viên:
- Có bằng Tiến sĩ;
- Có kinh nghiệm giảng dạy thực tế trong lĩnh vực chuyên môn.
IV. Khoa Quốc tế học:
1. Số lượng
Vị trí giảng viên: 05 người thuộc 04 bộ môn: Quan hệ quốc tế (01 người); Nghiên cứu phát triển (01 người); Kinh tế quốc tế (01 người); Chính sách công (02 người);
Vị trí chuyên viên: 01 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
Vị trí giảng viên
- Tốt nghiệp Thạc sĩ đúng các chuyên ngành cần tuyển;
- Trình độ tiếng Anh: từ C1 trở lên lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ ngoại ngữ thứ hai: từ B1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp;
- Có năng lực giảng dạy bậc đại học bằng tiếng Anh.
Ưu tiên các ứng viên:
- Có bằng Tiến sĩ;
- Có bài báo quốc tế, có kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế.
Vị trí chuyên viên
1. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành Hành chính, Quản trị văn phòng, Ngôn ngữ;
- Trình độ ngoại ngữ: từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Sử dụng thành thạo Word, Excel.
Ưu tiên các ứng viên:
- Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa.
V. Bộ môn Ngữ văn Việt Nam: vị trí giảng viên
1. Số lượng: 01 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành Lịch sử, Văn hóa học, Đông phương học;
- Trình độ ngoại ngữ: từ B1 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cấp.
Ưu tiên các ứng viên:
- Là nam giới;
- Có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ đúng chuyên ngành cần tuyển.
VI. Phòng hành chính-Tổng hợp: vị trí chuyên viên
1. Số lượng: 01 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên ngành Hành chính, Quản trị văn phòng;
- Có khả năng soạn thảo văn bản;
- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, có khả năng tư duy, tổng hợp, lập kế hoạch và sáng tạo trong công việc;
- Trình độ ngoại ngữ: từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
VII. Phòng Quản trị: vị trí nhân viên
1. Số lượng: 01 người
2. Yêu cầu về chuyên môn
- Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng nghề, ngành Nề - Hoàn thiện;
- Có kinh nghiệm 01 năm làm công việc xây, trát, ốp, lát và đọc bản vẽ kỹ thuật.
Ưu tiên các ứng viên:
- Là nam giới, có độ tuổi dưới 35 tuổi.
B. Yêu cầu về nhân thân, tuổi đời, sức khỏe
- Về nhân thân: có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật;
- Về sức khỏe: ứng viên phải cam kết đảm bảo sức khỏe để làm việc;
- Tuổi đời: không quá 35 tuổi đối với ứng viên có bằng Thạc sĩ, không quá 45 tuổi đối với người có bằng Tiến sĩ.
C. Hồ sơ
Một túi hồ sơ gồm các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự như sau:
1. 01 sơ yếu lý lịch (theo mẫu bán sẵn) có dán ảnh 4 x 6.
Yêu cầu: Lý lịch phải là bản gốc do tự ứng viên viết, khai rõ ràng, chi tiết theo từng mục; phần chứng nhận của chính quyền, địa phương hoặc đơn vị quản lý ứng viên có đủ ngày, tháng, năm xác nhận và không được quá 6 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
2. 01 bản lý lịch trích ngang bằng tiếng Việt: ứng viên ghi rõ mốc thời gian làm việc của bản thân tính đến thời điểm nộp hồ sơ (kinh nghiệm, sở trường làm việc, sở thích cá nhân ...).
Yêu cầu: Lý lịch trích ngang được đánh máy, có đầy đủ chữ ký của ứng viên.
3. 01 bản sao công chứng giấy khai sinh.
4. 01 giấy khám sức khỏe (bản gốc, do các bệnh viện đa khoa thực hiện, còn hạn dưới 6 tháng).
5. 01 đơn xin việc: ứng viên tự viết tay, không đánh máy, không dùng bản in sẵn có trong hồ sơ.
6. 02 bộ photo công chứng (hoặc dịch công chứng nếu là văn bằng của nước ngoài cấp) các loại văn bằng chứng chỉ.
7. 02 ảnh 4 x 6 để trong bì thư, ghi rõ họ tên bên ngoài bì.
* Ghi chú:
- Bìa túi hồ sơ phải ghi rõ họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ hộp thư điện tử (nếu có);
- Liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ theo số thứ tự sắp xếp trong túi hồ sơ.
D. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thông tin tuyển dụng được đăng trên trang Tác nghiệp và trang mạng chính thức của Trường Đại học Hà Nội kể từ ngày 25/01/2019;
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 18/02/2019 đến 28/02/2019 (trong giờ hành chính, sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00);
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, P.216, tầng 2, nhà A, Trường Đại học Hà Nội, km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;
- Cá nhân tự nộp hồ sơ, không nhờ người nộp thay, không nộp qua đường bưu điện;
- Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không được hoàn trả lại.
E. Phương thức tuyển
Xét tuyển (kết hợp sát hạch, kiểm tra chuyên môn, khả năng đáp ứng công việc).
1. Sơ tuyển hồ sơ (bước 1).
2. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị có ứng viên ứng tuyển tiến hành phỏng vấn, sát hạch, kiểm tra chuyên môn (bước 2).
3. Hội đồng tuyển dụng của Trường xét duyệt kết quả bước 2 (theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng ứng viên cần tuyển), các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời ký hợp đồng thử việc (bước 3).
4. Hết thời gian thử việc, căn cứ nhận xét, đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động, Hội đồng tuyển dụng Nhà trường xem xét kết quả và quyết định tuyển hoặc không tuyển (bước 4).
5. Căn cứ quyết định của Hội đồng tuyển dụng, Nhà trường sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng đối với ứng viên theo quy định hiện hành.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ.