logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (Đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-ĐHHN ngày 25/02/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứKế hoạch số 2048/KH-ĐHHN ngày 29/8/2018 về việc xét tuyển đặc cách viên chức của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-ĐHHN ngày 29/01/2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (Đợt 1) của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức ngày 22/02/2019;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Công nhận 26 thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 - Đợt 1(có danh sách kèm theo).
Điều 2.Quyền hạn và nghĩa vụ của các thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 - Đợt 1 thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Nhà trường đối với viên chức.
Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính-Tổng hợp, Tài chính-Kế toán, các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Chi tiết xem tại đây.