logo
EN
VN

Công văn số 7375/BGDĐT-CTHSSV v/v giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV

Để thực hiện quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/9/2007 trong năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện những việc sau:

Xem thêm...

Thông báo số 1071/ĐHHN-TB-TV v/v thu học phí kỳ 1 năm học 2008-2009 của các khối lớp hệ chính quy

Theo quy định học phí hiện hành, Phòng Tài vụ thông báo mức thu và lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2008-2009 hệ Chính quy như sau:

Xem thêm...

Thông báo số 1070/ĐHHN-TB-TV

Theo quy định học phí hiện hành, Phòng Tài vụ thông báo mức thu và lịch thu học phí học kỳ 1 năm học 2008-2009 như sau:

Xem thêm...

Thông báo số 1048/ĐHHN-TB-TV về thời hạn nộp tiền ở ký túc xá

Sinh viên các hệ đào tạo sau khi được Phòng Quản trị xét duyệt về điều kiện ở ký túc xá, nộp tiền tại Phòng Tài vụ trong thời hạn 7 ngày. Quá thời hạn trên, Nhà trường áp dụng hình thức xử phạt theo mức 0,2% mỗi ngày chậm nộp. Phòng Quản trị sau khi bố trí chỗ ở cho các học viên theo thỏa thuận, hợp đồng thông báo cho Phòng Tài vụ để triển khai công tác thu tiền. Các phòng chức năng: Phòng Quản trị, Tài vụ, Hợp tác Quốc tế cùng phối hợp trợ giúp học viên thực hiện tốt thông báo này.

Xem thêm...

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO (III)

CHƯƠNG II:  TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

1. Thời gian và kế hoạch đào tạo

1. Nhà trường tổ chức đào tạo theo khoá học, năm học và học kỳ.

Khoá học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể. Chương trình đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.

Xem thêm...