logo
EN
VN

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO (II)

CHƯƠNG I:  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (tiếp)

2. Thời gian hoạt động giảng dạy

Thời gian hoạt động giảng dạy của trường được tính từ 7 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Tuỳ theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất của trường, phòng Đào tạo phối hợp với các khoa và phòng Quản trị sắp xếp thời khóa biểu hàng ngày cho các lớp.

Xem thêm...

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO (I)

CHƯƠNG I:  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Chương trình đào tạo, Học phần và Tín chỉ:

Chương trình đào tạo Cử nhân, chuyên ngành ngoại ngữ và/ hoặc kinh tế của trường gồm hai khối kiến thức, thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ kể từ khoá tuyển sinh 2007 theo Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế 43).

Xem thêm...

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

Ngày 26 tháng 6 năm 2006, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đã ký Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy bao gồm.

Xem thêm...