logo
EN
VN

Giới thiệu Dự án hợp tác và trao đổi Oregon - Việt Nam - Nhật Bản

Dự án trao đổi Oregon - Việt Nam - Nhật Bản là dự án hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu Nhật Bản học và giảng dạy tiếng Nhật tại 04 trường thành viên. Dự án được tài trợ bởi Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foudation), triển khai từ tháng 8 năm 2017 và sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2021 với nhiều hoạt động nghiên cứu, xuất bản ấn phẩm và hoạt động bên lề, nhằm thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức, mở rộng quan hệ nghề nghiệp và tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các học giả.

Dự án trao đổi Oregon - VN - Nhật Bản đã trải qua chặng đường 3 năm với rất nhiều các hoạt động hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu đầy ý nghĩa. Đặc biệt, dự án đã cho xuất bản các sản phẩm dịch thuật. Những sản phẩm này là thành quả tuyệt vời cho những nỗ lực của tất cả các thành viên dự án. Video tổng kết dự án đã kể lại những hoạt động, những chuyến đi và các sản phẩm đã thực hiện được của các thành viên trong dự án, cũng như ghi lại những suy nghĩ của những người liên quan khi tham gia thực hiện và hỗ trợ dự án này.

Chặng đường 3 năm dừng lại tại đây. Nhưng tất cả thành viên Dự án sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của mạng lưới, thúc đẩy sự phát triển của Nghiên cứu Nhật Bản học và nghiên cứu về giảng dạy tiếng Nhật, mang Nhật Bản học tới gần hơn với các học giả trên toàn thế giới.
-----------------------------------
The Oregon - Vietnam - Japan Exchange Project is a project to support and promote Japanese research and Japanese language teaching at member schools. The project is sponsored by the Japan International Exchange Fund (Japan Foundation), implemented from August 2017 and ending in March 2021 having completed many research activities, publications and side activities, in order to promote knowledge sharing, to broaden professional relations and to strengthen research cooperation among scholars.

The Oregon- Vietnam-Japan exchange project has lasted over three years, with a lot of meaningful cooperative activities and research promotion. In particular, the project has published translations into Vietnamese of Japan Studies materials. These products are the great result of the efforts of all project members. The project summary video recounts the activities, trips and products performed by the project members, as well as records the thoughts of stakeholders while participating in the implementation and support this project.

Our 3-year journey stops here. But all project members will continue to operate the network, promote the development of Japanese Studies and research on Japanese language teaching, and bring Japanese learning closer to scholars all over the world.