logo
EN
VN

Thông tin về học bổng của Trường Đại học Hà Nội

Mỗi năm, Trường Đại học Hà Nội cấp khoảng 10.000.000.000 đồng (10 tỉ đồng) học bổng cho khoảng 1.500 lượt sinh viên. Sinh viên học khá, giỏi, con em các gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo và cận nghèo đều có cơ hội nhận học bổng.

1. HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (KKHT)
1.1 Giá trị học bổng, số lượng sinh viên nhận học bổng KKHT
- Năm học 2016 - 2017: Nhà trường trao trên 6.2 tỉ đồng cho 947 lượt sinh viên, tương ứng: 15.2% số sinh viên.
- Năm học 2017 - 2018: Nhà trường trao trên 8.4 tỉ đồng cho 1032 lượt sinh viên, tương ứng 15.9% số sinh viên.

1.2 Đối tượng nhận học bổng
- Sinh viên đăng ký từ 12 tín chỉ/kỳ học trở lên thì thuộc diện được xét học bổng khuyến khích học tập.
- Sinh viên học các ngành Ngôn ngữ và Truyền thông doanh nghiệp được xét cấp học bổng khuyến khích học tập 8 lần, sinh viên các ngành khác được xét cấp học bổng KKHT 9 lần cho cả khóa học.
- Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng KKHT.
- Căn cứ Quỹ học bổng KKHT đã được xác định, Nhà trường xét, cấp học bổng cho từng ngành học và khóa học dựa trên điểm trung bình chung học tập và kết quả rèn luyện theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp đến hết quỹ học bổng, trong đó học bổng loại khá chiếm 70%, học bổng loại giỏi và xuất sắc chiếm 30% tổng quỹ học bổng.

1.3 Mức học bổng
- Học bổng loại khá: Bằng mức học phí năm học của ngành học;
- Học bổng lọai giỏi: Bằng 110% mức học bổng loại khá;
- Học bổng loại xuất sắc: Bằng 120% mức học bổng loại khá.
Mức học bổng sẽ được quy định tương ứng với từng ngành học, từng khoa, từng khóa học. Thông tin chi tiết về học bổng KKHT xem Hướng dẫn số 278/HD-ĐHHN).

1.4 Thời gian xét học bổng
- Học bổng khuyến khích học tập được xét cấp theo từng kỳ học trong năm học (02 kỳ/năm học; mỗi kỳ 05 tháng). Sinh viên năm thứ nhất học tại Khoa Tiếng Anh chuyên ngành được xét cấp học bổng khuyến khích học tập 03 kỳ/năm học.
- Riêng năm thứ 4, sinh viên tốt nghiệp vào tháng 6 sẽ được ưu tiên xét trước cuối học kỳ 2.

2. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
2.1 Giá trị miễn, giảm và số sinh viên được miễn, giảm học phí
- Năm học 2016 - 2017: Nhà trường đã miễn, giảm gần 2.2 tỉ đồng cho 387 lượt sinh viên, tương ứng 6,2% số sinh viên.
- Năm học 2017 - 2018: Nhà trường đã miễn, giảm 3 tỉ đồng cho 415 lượt sinh viên, tương ứng 6.2% số sinh viên.
- Học kỳ 1 năm học 2018-2019: Nhà trường đã miễn, giảm hơn 1.38 tỷ đồng cho 173 lượt sinh viên

2.2. Đối tượng được miễn, giảm học phí
- Tất cả các sinh viên thuộc diện chế độ chính sách đều được miễn, giảm học phí theo các quy định của Nhà nước.

1.3 Mức miễn, giảm
- Mức miễn giảm học phí tùy đối tượng sẽ được quy định theo mức độ: Giảm 50% học phí, giảm 70% học phí, miễn 100% học phí.
- Tất cả các sinh viên thuộc chế độ miễn, giảm học phí đều được tạo điều kiện thuận lợi trong việc hướng dẫn các thủ tục giấy tờ liên quan.

1.4 Thời gian xét miễn, giảm
- Miễn, giảm học phí được xét 2 lần trong năm học, vào đầu mỗi học kỳ.

3. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
Thực hiện theo QĐ số 66/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

3.1 Giá trị hỗ trợ, số sinh viên được hỗ trợ
- Năm 2016: Nhà trường đã hỗ trợ 215,076,000VNĐ cho 34 sinh viên
- Năm 2017: Nhà trường đã hỗ trợ 261,072,000VNĐ cho 41sinh viên.
- Năm 2018: Nhà trường đã hỗ trợ 276,576,000VNĐ cho 42 sinh viên.

3.2  Đối tượng được hỗ trợ
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Nhà nước.

3.3 Mức hỗ trợ
- Mức hỗ trợ bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng 10 tháng/năm học/sinh viên.

3.4 Thời gian xét hỗ trợ
- Khi có đơn của sinh viên.

4. TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT
4.1 Giá trị trợ cấp và số lượng sinh viên được trợ cấp
- Nhà trường trích 1% học phí/ tổng thu học phí sinh viên hệ chính quy để hỗ trợ sinh viên.
- Năm 2016: Nhà trường đã hỗ trợ, trợ cấp 235,800,000VNĐ cho 69 lượt sinh viên
- Năm 2017: Nhà trường đã hỗ trợ, trợ cấp 336,250,000VNĐ cho 94 lượt sinh viên.
- Năm 2018: Nhà trường đã hỗ trợ, trợ cấp 375,560,000 VNĐ cho 105 lượt sinh viên.

4.2 Đối tượng được hưởng trợ cấp và mức trợ cấp

Trợ cấp xã hội
- Đối tượng:
+ Sinh viên là người dân tộc ít người vùng cao, sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, sinh viên là người tàn tật theo quy định của nhà nước: Được hưởng mức trợ cấp xã hội 420.000 đồng/tháng/sinh viên (bao gồm 140.000 đồng/tháng theo quy định chung của Nhà nước và 280.000 đồng/tháng theo quy định chung của Nhà trường).
+ Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập (học lực từ 6.0 trở lên; kết quả rèn luyện: Tốt) là những người mà gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của nhà nước.

- Mức trợ cấp:
+ Được hưởng mức trợ cấp 300.000 đồng/tháng/sinh viên (bao gồm 100.000 đồng/tháng theo quy định chung của Nhà nước và 200.000 đồng/tháng hỗ trợ của Nhà trường).
+ Thời gian được hưởng: 12 tháng/năm.

Trợ cấp khó khăn đột xuất
- Đối tượng:
+ Nhà trường có quy định về trợ cấp khó khăn đột xuất (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh tật, tai nạn...) cho sinh viên để sinh viên đảm bảo điều kiện học tập.

- Mức trợ cấp:
+  Căn cứ vào mức độ khó khăn đột xuất của sinh viên Nhà trường có mức hỗ trợ từ 50%-100% học phí của học kỳ sinh viên đang theo học.

Hỗ trợ chi phí học tập
- Đối tượng:
+ Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, không phải là người dân tộc thiểu số có điểm TBCHT từ 5.0 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.
- Mức trợ cấp:
+  Nhà trường hỗ trợ chi phí học tập 200.000 đồng/tháng.
+ Thời gian được hưởng: 12 tháng/năm.

4.4 Thời gian xét hỗ trợ
- 01 lần /năm.

5. HỌC BỔNG TÀI TRỢ
Hàng năm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội thuộc 2 đối tượng sau: Sinh viên có thành tích học tập loại giỏi trở lên và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập cụ thể:

+ Năm học 2016 - 2017: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng với tổng số tiền 607,840,000VNĐ cho 95 lượt sinh viên.

+ Năm học 2017 - 2018: Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng với tổng số tiền 623,975,000VNĐ cho 147 lượt sinh viên.
- Công tác xét duyệt học bổng tài trợ được làm theo quy định và thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng và có thông báo rộng rãi cho sinh viên trước khi Nhà trường có quyết định công nhận chính thức.