logo
EN
VN

Logo-bo-gd-dt

Giới thiệu về Dự án RecoAsia

200601 RecoAsia_LogoDự án RecoAsia nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nhận chứng chỉ, văn bằng quốc gia giữa các cơ sở giáo dục đại học và Trung tâm NARIC của Châu Á với các nước thuộc Châu Âu; tăng cường năng lực và kỹ năng của những người tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá và cấp phát chứng chỉ, văn bằng thông qua việc xác định, áp dụng các thông lệ và công cụ chung giữa hệ thống giáo dục của Châu Âu và Châu Á; chia sẻ kinh nghiệm từ các Trung tâm NARIC và các cơ sở giáo dục đại học của Châu Âu về Quy trình Bologna và Công ước Lisbon. Dự án hướng tới việc thành lập Trung tâm thông tin quốc gia (National Information Centres) về công nhận và đánh giá văn bằng quốc tế.

Tham gia dự án có 05 đối tác châu Âu, 15 đối tác Châu Á (Việt Nam, Thái Lan, Mông Cổ, Campuchia, Srilanka) và 04 đối tác phối hợp (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan).
Website của Dự án: http://www.recoasia.eu/
Danh sách đối tác tham gia dự án:

1. Đối tác Châu Âu:
- Đại học Tổng hợp Aquila -UNIVAQ (Italia): https://www.univaq.it/
- Trung tâm công nhận chương trình, văn bằng và chứng chỉ của Italia - CIMEA: http://www.cimea.it/it/index.aspx
- Tổ chức Archimedes Foundation - tổ chức độc tập của chính phủ Estonia về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục, nghiên cứu và phát triển công nghệ: https://archimedes.ee/en/archimedes-foundation/
- Đại học LUISS (Italia): https://www.luiss.it/
- Đại học Tartu – UT (Estonia): https://www.ut.ee/en

2. Đối tác Châu Á:
- Đại học Hà Nội – HANU (Việt Nam): http://www.hanu.edu.vn/vn/
- Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh – HCMCOU (Việt Nam): http://ou.edu.vn/
- Trung tâm công nhận văn bằng VN-NARIC (Việt Nam): https://naric.edu.vn/
- Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao – MoEYS (Campuchia): http://www.moeys.gov.kh/en/
- Đại học Chea Sim Kamchaymear – CSUK (Campuchia): http://csuk.edu.kh/
- Đại học Battambang – UBB (Campuchia): http://ubb.edu.kh/
- Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Thể thao – MECSS (Mông Cổ): https://mecss.gov.mn/news/102/
- Đại học Văn hóa và Nghệ thuật Quốc gia – MSUAC (Mông Cổ): http://www.en.msuac.edu.mn/
- Đại học Khoa học và Công nghệ Mông Cổ – MUST (Mông Cổ): https://www.must.edu.mn/mn/
- Bộ Giáo dục đại học, Công nghệ và Đổi mới (Sri Lanka): https://www.mohe.gov.lk/index.php?lang=en
- Đại học Ruhuna – UoR (Sri Lanka): http://www.ruh.ac.lk/ruh/
- Đại học Wayamba – WUSL (Sri Lanka): http://www.wyb.ac.lk/
- Vụ Giáo dục Đại học – OHEC (Thái Lan): https://www.mhesi.go.th/home/
- Đại học Mahidol University – MU (Thái Lan): https://mahidol.ac.th/
- Đại học Chiang Mai – CMU (Thái Lan): https://www.cmu.ac.th/en/

3. Đối tác phối hợp:
- Trung tâm dịch vụ trao đổi học thuật (CSCSE) (Trung Quốc): 
http://www.cscse.edu.cn/publish/portal0/tab80/info1246.htm
- Trung tâm Quốc gia về Văn bằng và Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (NIAD-QE) (Nhật Bản): https://www.niad.ac.jp/
- Trung tâm thông tin và công nhận văn bằng (KARIC) (Hàn Quốc): http://karic.kr/index.do?lang=eng
- Văn phòng UNESCO tại Bangkok (Thái Lan): https://bangkok.unesco.org/

Thông tin về các sự kiện của Dự án:

1. Hội nghị trực tuyến khởi động dự án (19/03/2019): 
http://www.hanu.edu.vn/vn/tin-tuc-hop-tac-quoc-te/4845-hoi-nghi-truc-tuyen-khoi-dong-du-an-hop-tac-trong-linh-vuc-cong-nhan-van-bang-chung-chi-giua-cac-nuoc-chau-a-recoasia.html