logo
EN
VN

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, biên soạn Giáo trình luyện kỹ năng nói II

Ngày 20/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu, biên soạn Giáo trình luyện kỹ năng nói II, mã số CS-2015-027, do ThS Nguyễn Thị Phương Mai (chủ nhiệm), ThS Đỗ Lê Hải Hà và ThS Bùi Thùy Linh thực hiện, Khoa Đào tạo Đại cương là đơn vị chủ trì.

Xem thêm...

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, biên soạn giáo trình Kỹ năng viết 3 (dành cho sinh viên Khoa Đào tạo Đại cương)

Ngày 20/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu, biên soạn giáo trình Kỹ năng viết 3 (dành cho sinh viên Khoa Đào tạo Đại cương) (Test preparation writing skills - Term 3 for FSD students), mã số CS-2015-030, do ThS Trần Thúy Hằng (chủ nhiệm) và ThS Vũ Bích Thủy thực hiện, Khoa Đào tạo Đại cương là đơn vị chủ trì.

Xem thêm...

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, xây dựng tài liệu môn Báo cáo tài chính nâng cao

Ngày 08/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu, xây dựng tài liệu môn Báo cáo tài chính nâng cao, do ThS Đinh Lê Mai thực hiện, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch là đơn vị chủ trì.

Xem thêm...

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, xây dựng phần mềm xét tuyển đại học chính quy - Trường Đại học Hà Nội

Ngày 08/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở Nghiên cứu, xây dựng phần mềm xét tuyển đại học chính quy - Trường Đại học Hà Nội, mã số CS-2015-052 do ThS Kiều Văn Khải (chủ nhiệm) và ThS Lê Quốc Hạnh thực hiện, Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chủ trì.

Xem thêm...

Họp nghiệm thu công trình Nghiên cứu, xây dựng tài liệu bổ trợ cho tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (Kỹ năng đọc hiểu)

Ngày 16/9/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Hà Nội đã họp đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở sở Nghiên cứu, xây dựng tài liệu bổ trợ cho tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (Kỹ năng đọc hiểu) do ThS Trịnh Hải An thực hiện, Khoa Đào tạo Đại cương là đơn vị chủ trì.

Xem thêm...