logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Danh mục tạp chí ngành ngôn ngữ học xin xem tại đây
D
anh mục các ngành liên quan xem đường link: