logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-BGDĐT ngày 19/02/2021 và Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020, Trường Đại học Hà Nội tổ chức xét tặng Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 (theo Thông báo số 313/TB-ĐHHN ngày 22/02/2021).

Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng được quy định tại Điều 7 Thông tư 45 gồm:

a) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ (Mẫu 01a);

b) Ba (03) bản báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04);

c) Một (01) bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; bản sao các văn bản, tư liệu KH&CN, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

d) Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu quy định tại điểm a, b và c.

Thời hạn đăng ký Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng:

Các đơn vị, cá nhân gửi Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 (Chuyên viên: ThS Vương Nam Quế, Điện thoại: 0983.095.899, 0243.5530.728; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Thông tin chi tiết: Xin mời xem file Thông báo và các biểu mẫu đính kèm tại đây.

Trân trọng.