logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Về việc tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường

Căn cứ Quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022, Trường Đại học Hà Nội được giao tuyển chọn 04 đề tài.

Thực hiện Công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2022, Nhà trường trân trọng thông báo tuyển chọn các đơn vị, các giảng viên, cán bộ viên chức chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022.

Thông tin chi tiết: Xin mời xem tại Thông báo số 711/TB-ĐHHN ngày 16 tháng 4 năm 2021 về việc tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2022.

Thông báo 711 xem tại đây

Trân trọng