logo
EN
VN

Ngôn ngữ và văn hóa Việt trong quá trình hội nhập

Trong giai đoạn đất nước hội nhập và phát triển trên mọi lĩnh vực, ngôn ngữ và văn hóa đã phát huy vai trò không nhỏ giúp thế giới ngày càng hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Có rất nhiều hình thức để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với thế giới và ngôn ngữ là một trong những phương thức hiệu quả nhất.